توسط نقاشی ساختمان شمال تهران در:

معتبرترین و باکیفیت ترین شرکت نقاشی ساختمان در احتشامیه کجاست؟

دسترسی محله احتشامیه تهران محله احتشامیه در جنوب اختیاریه قرار دارد و علت نام گذاری آن به دلیل وجود پر فیض دکتر احتشام در 100 سال گذشته است. دکتر احتشامیه در این محله ملک و مسکن و حسینیه ای داشته که امروز رونق و اعتبار دیگری به این محله بخشیده است. خیابان های مهم واقع […]